NEWS & ACTIVITIES
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย ( TEXCA ) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่โรงแรม พูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ ห้อง อีเทอนิตี้ ชั้น 1 เวลา 10:00 น.โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. สสภ., ผอ.สสภ3 ,ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าการบินไทย และ รองผอ.สำนักเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC มาให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวโน้มสินค้า eCommerce ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังโควิด และโอกาสที่ผู้ประกอบการในสมาคมฯจะมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์ ในเขต EEC ในวันเดียวกัน ได้มีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ของสมาคม


 
News & Activities Other
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุ ปี 2564
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต