E-commerce

บริษัทสมาชิกของสมาคม TEXCA ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มธุรกิจ E-Commerce ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของการจัดส่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) และ Consumer to Consumer (C2C) โดยปัจจุบันบริษัทในสมาคมฯได้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มธุรกิจ eCommerce มากกว่า 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

การให้บริการ eCommerce ยังสามารถให้บริการเพิ่มเติม เช่น
-    แยกประเภทตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าและระยะเวลาที่ต้องการนำส่ง
-    บริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออกซึ่งจำเป็นต้องมีให้พร้อมและถูกต้องเพื่อให้สินค้าสามารถผ่านด่านตรวจตามเงื่อนไขของศุลกากรที่ประเทศปลายทางได้
-    บริการแพคกิ้งสินค้า และบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ
-    บริการติดตามสถานะพัสดุ
-    บริการแบบ customized ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดจากบริษัทในสมาคมฯเพิ่มเติม
 
 
ความหมายของคำต่างๆ
 
E commerce = การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์
B2B = การตลาดแบบธุรกิจ/บริษัทต่อธุรกิจ/บริษัท
B2C = การตลาดระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค/ลูกค้ารายย่อย
C2C = การตลาดระหว่างลูกค้ารายย่อย
บริการแบบ Customize = การบริการแบบทำตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้ซื้อ
International = การให้บริการระหว่างประเทศ
MSDS (Material Safety Data sheet) = เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (รายละเอียดของสารเคมีอันตราย)
Domestics = การให้บริการภายในประเทศ
Door to Door Services = การบริการขนส่งจากร้านค้าถึงบ้านลูกค้า