ประวัติสมาคม
สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Express Courier Association หรือชื่อย่อว่า TEXCA  กำเนิดมาจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเร่งด่วน จำนวน 5 ราย ได้แก่  City-Link / DPX / Siam Trans / Transpeed / TTI เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อนายกสมาคมตามลำดับ ดังต่อไปนี้
 
 
  1. คุณดารณี วัธนเวคิน จากบริษัท สยามทรานส์ 
  2. คุณกมล มารุตตมาน จาก บริษัท ทรานสปีด
  3. คุณนวลศรี ว่องไวทยกรกุล จาก บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด
 
ตราสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูป ดังนี้
 

โลโก้สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย สื่อความหมายถึงซองใส่เอกสารและกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการส่งให้ถึงปลายทางทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วในสภาพที่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อเป็นการรวมตัวของสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก  และนำไปสู่การเจรจา ต่อรองที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมในภาคธุรกิจ  โดยสมาคมมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างกรมศุลกากร  สายการบิน การท่าอากาศยาน และคลังสินค้า เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข่าวสารข้อมูล  รวมทั้งเป็นตัวแทนในการนำเสนอ และต่อรองให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง