NEWS & ACTIVITIES
การจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
ด้วยสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์  ได้ดำเนินงานจัดการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ และเป็นไปตามนโยบายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทางสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย จึงจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในวันเสาร์ที่ 29  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ( ดีดี มอลล์ ) จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10400 โดยจะจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ พร้อมทั้งดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ และ จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากาก และการควบคุมอุณหภูมิอย่างเรียบร้อยแผนที่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS


สถานที่สอบ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ดีดี มอลล์) ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 16:00น. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
News & Activities Other
ประกาศสำหรับผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก แต่ยังไม่ได้บัตรนัดและไม่มีข้อมูลในแอปหมอพร้อม
ประกาศเลื่อนการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2021
TEXCA เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo 2021